Het verschil tussen een VCA* en een VCA** certificering


26/02/13

Sialtech is een VCA** gecertificeerd bedrijf. Aan een VCA** bedrijf worden meer eisen gesteld dan aan een VCA* bedrijf. Hierna volgt een overzicht van de aanvullende eisen voor een VCA** gecertificeerd bedrijf. Dit overzicht maakt duidelijk dat er een groot verschil zit tussen een VCA* certificering en een VCA** certificering.

 

De aanvullende vragen/eisen voor een VCA** gecertificeerd bedrijf zijn weergegeven in twee lijsten. De eerste lijst bevat ‘’must vragen’’, de tweede lijst ‘’aanvullende vragen’’. Bij de ‘’must vragen’’ is het zo dat als de vraag niet positief kan worden beantwoord het VCA** certificaat niet wordt verkregen. Sialtech kan zowel de must als de aanvullende vragen met een ja beantwoorden.

 

Voor een VCA** gecertificeerd bedrijf gelden aanvullend op de VCA* de volgende eisen (must vragen):

 • Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie?
 • Is de directie actief betrokken bij VGM?
 • Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?
 • Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen?
 • Worden de medewerkers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan?
 •  Worden medewerkers van onderaannemers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan?
 • Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?
 • Vindt er onderzoek plaats van bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?

 

Aan een VCA** gecertificeerde bedrijf wordt voorts gevraagd naar de volgende zaken (aanvullende vragen):

 

 • Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu?
 • Worden VGM-doelstellingen geformuleerd en opgevolgd?
 • Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM gedrag?
 • Wordt het VGM-plan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever?
 •  Is er een veiligheids-en gezondheidsfunctionaris aangesteld per project?
 •  Is er een milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?
 • Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers binnen het bedrijf een passende opleiding ontvangen?
 • Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde tekortkomingen?
 • Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerde medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) te raadplegen?
 • Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk te bieden na een ongeval?
 • Wordt bij onder aanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA eisen wordt voldaan?
 • Vindt gestructureerde beoordeling en selectie plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van VGM-prestaties?
 • Worden voor risicovol werk uitzendkrachten via een VCU gecertificeerde uitzendorganisatie ingeleend?
 • Wordt bij het onderzoek van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet een onderzoeksmethode gericht op het vaststellen van de basisoorzaken gehanteerd?

Terug naar het overzicht...