Duurzaamheid


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven het effect van hun activiteiten op het milieu, publiek en de leefomgeving in ogenschouw nemen en waar nodig hun beleid aanpassen. Onderdeel van dit beleid is het 3-P’s concept (People, Planet, Profit). People staat voor het welzijn van de eigen werknemers en die van het publiek. Planet slaat op een zo milieuvriendelijk mogelijke bedrijfsvoering. Profit slaat op de winst die de maatschappij en het milieu behalen als gevolg van het maatschappelijk verantwoorde beleid van de onderneming. Uiteraard is het noodzakelijk dat deze drie P’s wel in evenwicht met elkaar zijn. Dit wordt bereikt doordat het bedrijf weloverwogen en goed onderbouwde keuzes maakt op basis van haar maatschappelijk beleid.  

 

Om haar maatschappelijk beleid gezicht te geven heeft Sialtech sinds 2014 een Corporate Social Responsibility (CSR) report opgesteld, waarin zij verslag doet van de verschillende aspecten van haar maatschappelijk beleid. Zie hier voor ons rapportages:

CSR Report 2014

CSR Report 2015

CSR Report 2016

CSR Report 2017

 

In deze raportages worden de 3-P’s als volgt behandeld:

  • People: Het welzijn van de werknemers;
  • Planet: CO2 reductie;
  • Profit: De deelname van Sialtech aan werkgroepen en sociale evenementen;

 

ISO 26000

Om het maatschappelijk aspect bij Sialtech extra te onderstrepen heeft Sialtech een gedragscode opgesteld waaraan al haar medewerkers dienen te voldoen. Deze gedragscode vormt de basis voor de ISO 26000 zelfverklaring die Sialtech in de loop van 2016 zal publiceren.

 

CO2 prestatieladder

Omdat duurzaamheid voor Sialtech een belangrijk onderwerp is zijn wij sinds april 2016 gecertificeerd op de CO2 prestatieladder v3.0 op trede 3.

Conform de eisen van de CO2 prestatieladder hebben wij een CO2 reductiedoelstelling opgesteld van 10% in 2018 ten opzichte van het basisjaar 2013.

Teneinde onze CO2 emissies openbaar te maken hebben wij een account aangemaakt op duurzame leverancier (zoeken op Sialtech), waar onze emissiegegevens vanaf 2012 openbaar zijn. Deze gegevens worden halfjaarlijks bijgewerkt. Wij hebben ons aangesloten bij de U15, waar wij zullen participeren in het daar lopende CO2 footprint project. Daarnaast hebben wij een CO2 reductieplan opgesteld waarin wij uiteenzetten hoe wij aan deze reductiedoelstellingen gaan voldoen en hoe wij daarover gaan communiceren. Zie ook de SKAO pagina van Sialtech voor informatie omtrent dit certificaat.

Vanaf 1 april 2019 neemt Sialtech duurzaam geproduceerde groene stroom af. Deze stroom wordt door Engie geproduceerd in de Riedpolder gelegen tussen Harlingen en Franeker (https://www.engie-energie.nl/gas-stroom/kies-uw-bron/windenergie-uit-riedpolder). Hierdoor daalt de scope 2 CO2 emissie van onze kantoren signifikant.

 

Deelname aan sector- of keten initiatieven

Sialtech heeft zich aangesloten bij het U15 initiatief CO2 footprint en heeft in 2016 een aantal bijeenkomsten bijgewoond met betrekking tot een zuiniger wagenpark.

Via duurzame leverancier heeft Sialtech zich aangesloten bij mhet nog op te starten initiatief voorkomen graafschades en heeft daarnaast enkele bijeenkomsten bezocht over het verlagen van de CO2 uitstoot.

Sialtech doet mee aan de CO2 voetafdruk van U15. Het idee is dat U15 de voetafdrukken van haar deelnemers met elkaar gaat vergelijken en zorgt dat onderling tips en kennis wordt uitgewisseld.

Kijk hier voor:

CO2 voetafdruk 2016 U15

CO2 voetafdruk 2017 U15