Certificeringen


Om de werkzaamheden onder KWALIBO-regeling uit te voeren zijn Sialtech en haar medewerkers gecertificeerd voor de volgende protocollen:

 

 

NEN-EN-ISO 9001/2015   Kwaliteitszorg
VCA ** 2008/05   Zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu
CO2 Prestatieladder   Inzicht en afname van de CO2 uitstoot van Sialtech
BRL SIKB 1000   Partijbemonstering grond en bouwstoffen
Procescertificaat 1001   Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
Procescertificaat 1002   Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen
BRL SIKB 2000   Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek
Procescertificaat 2001   Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
Procescertificaat 2002   Het nemen van grondwatermonsters
Procescertificaat 2003   Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
Procescertificaat 2018   Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
BRL SIKB 2100   Mechanisch boren
Procescertificaat 2101   Mechanisch boren
BRL SIKB 6000   Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg
Procescertificaat 6001   Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden

Procescertificaat 6002   Milieukundige begeleiding landbodemsanering met in-situ methoden